Wendell Byrd

Democrat, House District 3


Phone:  (517) 373-0144
Email: wendellbyrd@house.mi.gov

Voting History

Lobbying Record