Sherry Gay-Dagnogo

Democrat, House District 8


Phone:  (517) 373-3815
Email: sherrygay-dagnogo@house.mi.gov

Voting History

Lobbying Record